iranindustry.de   -   شرکت 

Services

شناخت و بررسی اقتصادی

Iranindustry.de کارهای زير را برای شما بعهده ميگيرد.

  1. بررسی وضع اقتصادی.
  2. بازار اقتصادی برای فروش توليدات.
  3. بازار بين المللی برای فروش توليدات.
  4. بررسی وضع اقتصادی شرکت يا کارخانه برای همکاری اقتصادی.
  5. بررسی وارزيابی توليد کالا در بازار.
  6. خريد کالا در بازار بين المللی.
  7. خريد دستگاه توليد نو و کهنه در در بازار بين المللی.
  8. خريد کارخانه نو و کهنه در در بازار بين المللی.

با ما تماس بگیرید تا دقیقا موضوع را صحبت کرده و راجع به قیمت مربوطه اطلاع کسب نمایید.

بررسی های آزاد یا غیر آزاد را در بانک بازاریابی پیدا میکنید.