iranindustry.de   -   شرکت 

Services

ثبت نام در بانک صنعت

چهار بانک صنعت وجود دارد.

بانک صنعت شرکتها
در این بانک آدرس شرکتها و تولیدات آنها و خدماتشان وجود دارد.
بانک مناقصات
مناقصات و پروجکت شرکتها
بانک همکاری
همکاری شرکتها در زمینه مشخص و غیر مشخص
بانک شناخت و بررسی اقتصادی
بانک برای شناسائی اقتصادی منطقه و شرکتها . در این بانک شناسائی اقتصادی آزاد و غیر آزاد وجود دارد.

در اینجا شما میتوانید شرکت یا تولیدات شرکت یا خدمات شرکت را به یکی از زبانها ثبت کنید.

اگر شما آدرس ميلی داريد ميتوانيد از این فرمولار استفاده نماييد و شرکت خود را ثبت کنید.

اگر شما آدرس ميلی نداريد ميتوانيد این فرمولار را چاپ کنيد مشخصات شرکت را نوشته با مهر و امضا به آدرس زير بفرستيد.


12205 Berlin
Postfach

ثبت نام در بانک صنعت به یک زبان آزاد است.

ثبت نام در بانک صنعت آلمانی و انگليسی پولی است وسالانه هر کدام € 30 مبادل با 21000 تومان است.