iranindustry.de   -   کمک 

کمک / FAQ

ثبت نام در بانک صنعت

دفتر مهمان 

ذوشته من فقط به يک زبان هست 
در دفتر مهمان فقط به زبانی که مینویسید نشان داده میشود ولی شما میتوانید به زبانهای مختلف در صفحه های مختلف بنویسید اتوماتیک ترجمه نمیشود خودتان میتوانید اتوماتیک با استفاده از فایل ترجمه کنید
 
من ترجمه را نمی فهمم ؟ 
در ترجمه اتوماتیک هر اشتباه املایی مفهوم جمله را کاملا اشتباه میکند. در حال حاظر ما از ترجمه دفتر مهمان با ترجمه مترجم خودداری میکنیم.  
نوشته من پاک شده چرا ؟ 
این سایت باید قوانین دولت المان و قوانین بین المللی را رعایت کند. نوشته هایی که باعث رنجش فرد یا گروه باشد ممنوع و فوری پاک میشود.  
می توانم نوشته ام را دوباره عوض کنم ؟  
در دفتر مهمان ما نند گفتگو امکان تصحیح کردن را نداریم.